Έκδοση διπλώματος νέου τύπου ΕΕ

Δικαιολογητικά:

Ποσό παραβόλου για την εκτύπωση του διπλώματος 30€

√ Φωτοτυπία ταυτότητας για ιθαγενείς ή διαβατήριο και άδεια παραμονής για αλλοδαπούς.

ΑΦΜ

Υπάρχον δίπλωμα

Δύο (2) φωτογραφίες διπλώματος ειδικών προδιαγραφών (4Χ6 εκατοστά έγχρωμες, χωρίς γυαλιά)

Αίτηση— Υπεύθυνη δήλωση (επικυρωμένα)